Dekan Fakultas Tarbiyah                     : Drs. Abdul Jalil, M.Pd.I

Staf Fakultas Tarbiyah                            : Miftahul Hidayati, S.Pd

Ketua Program Studi :

Pendidikan Agama Islam                           : Ahmad Zarnuji, M.Pd.I

Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah  : Masrurotul Mahmudah, M.Pd.I

Pendidikan Guru Raudlatul Athfal          : Muhammad Yusuf, M.Pd.I

Pendidikan Bahasa Inggris                        : Mai Zuniati, M.Pd.I

Pendidikan Bahasa Arab                           : Hernisawati, M.Pd.I

Pendidikan Matematika                            : Eka Fitria Ningsih, M.Pd

Bimbingan dan Konseling Islam             : Irhamuddin, S.S, M.M